X-Content-Type-Options: nosniff

Vi byder i løbet af efteråret skoler og ungdomsuddannelser indenfor til et samarbejde, hvor vi arbejder holistisk med læring og erkendelse.

Center for Kropsæstetik og Læring har kroppen som centrum for læring, udvikling og erkendelse og arbejder udfra antagelsen om, at krop og hjerne er uløseligt forbundet og at vi via arbejdet med kroppen, kan få adgang til endnu uerkendte potentialer.

På Center for Kropsæstetik og Læring kan vi facilitere pædagogiske forløb omkring trivsel i fællesskabet og udvikling af sociale kompetencer gennem improvisation og nærvær. Ligeledes kan vi understøtte didaktiske forløb omkring temaer og emner – f.eks. i forbindelse med projektopgaver eller valgfagsuger.

På Center for Kropsæstetik og Læring søger vi at læringsmiljøet afspejler den nyeste viden indenfor området og skal styrke kreativitet og virkelyst hos de unge, med mulighed for ro og fordybelse i æstetisk velindrettede omgivelser.

Center for Kropslæstetik og Læring tager udgangspunkt i et værdisæt som har ståsted i filosofien omkring mindfulness, yoga og kropsbevidsthed og kan dermed være med til at fremme mental sundhed gennem æstetiske læreprocesser og generel træning i åndedræt og kropslighed. Desuden arbejdes der også ud fra et dramapædagogisk syn på læring, som har til sigte at fremme fornemmelse af egen krop og stemme og således styrke den enkeltes potentiale og selvtillid i forhold til at performe i en hverdagskontekst.

Sagt helt simpelt: Træk vejret – mærk din krop – brug dig selv som udgangspunkt – vær åben for dine omgivelser.

Vi faciliterer både korte kurser og ugeforløb og kommer også gerne ud og fortæller om vores arbejde 🙂

Kontakt

Tine Pejstrup
tpej-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16